Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Live

Vastine mielipidekirjoitukseen ”Hätähuuto Janakkalan kotihoidosta”

Janakkalan perusturvapalveluiden vanhustyö vastaa Janakkalan Sanomissa 26. heinäkuuta 2019 nimimerkillä ”Arvokas vanhuus” kirjoittaneelle henkilölle. Nimimerkki on kirjoittanut hätähuudon Janakkalan kotihoidon tilanteesta, missä viitataan joukkopakoon. Kirjoittajalla on suuri huoli siitä, että irtisanoutumiset kotihoidossa näyttäytyvät joukkopakona, koska irtisanoutumisia on kirjoittajan mukaan niin paljon, ettei tilalle ehditä palkata uusia työntekijöitä. On totta, että meillä on ollut kesän aikana haasteita kotihoidon resurssien riittävyydessä, mutta samalla on hyvä tuoda esille, että kuntamme kotihoidossa tehdään erittäin arvokasta ja hyvää työtä, työhönsä sitoutuneiden hoitajien toimesta. Irtisanoutumisia on toki tullut, mutta irtisanoutumisten syyt ovat moninaiset, joita ei voida työntekijöiden yksilösuojan takaamiseksi ja viranhaltijan vaitiolovelvollisuuteen pohjaten lähteä julkisesti erittelemään. Pääsääntöisesti taustalla on kuitenkin usein kyse työntekijän henkilökohtaisista syistä tai muuttuneesta elämäntilanteesta. Pois lähtevien kanssa on käyty keskustelu lähdön syistä ja niihin pohjaten voidaan todeta, ettei Janakkalan kotihoidossa ole kuitenkaan kyse henkilöstön yleisestä joukkopaosta. Tilanteen haastavuus on erittäin hyvin tiedossa niin vanhuspalveluiden kuin myös koko perusturvan johtoportaassa. Vallitsevasta tilanteesta ovat vanhuspalveluiden johtaja ja esimiehet keskustelleet henkilöstön kanssa. Yhteisesti on myös pohdittu keinoja, miten asioita voidaan järjestellä kotihoidon tilannetta helpottaaksemme. Kiitos kuitenkin nimimerkille ”Arvokas vanhuus” huolesi jakamisesta. Yleisesti on tiedossa se seikka, että hoitohenkilöstön saatavuudessa on myös valtakunnallisesti isoja haasteita. Mutta nyt näin vuosilomien kiivaimpana aikana erityisesti kotihoidon resurssitilanne on ollut meillä erittäin haastava. Irtisanoutumisten lisäksi lisähaastetta ovat tuoneet muista syistä aiheutuneet poissaolot. Äkillisiin ja lyhytaikaisiin poissaoloihin on ollut vaikeuksia saada sijaisia, seudullisen SarastiaRekryn kautta ei sijaisia vain ole saatu tarpeeksi. Viime viikkoina kotihoidon esimiehet ovat käyttäneet lähes kaiken työaikansa etsiäkseen sijaisia ja järjestelläkseen kotihoidon työtehtäviä. Haastava resurssitilanne huomioiden kotihoidossa on myös tehty paljon toiminnallisia järjestelyjä, joiden avulla on pyritty helpottamaan kotihoidon työtä ja työkuormaa. Esimerkkinä mainittakoon muun muassa se, että kotihoidon henkilöstö on jaettu aiempaa pienempiin tiimeihin, työn kuormittavuuden vähentämiseksi ja tasaamiseksi. Toiminnan kehittämiseksi kotihoidossa on myös meneillään valtakunnallinen ESR -hanke, jonka kautta saadaan kotihoidon henkilökunnalle tukea ja ohjausta muun muassa organisaatiomuutokseen ja tiimiytymiseen liittyen. Myös lääkehoidon prosesseihin on kiinnitetty erityistä huomiota. Huomion arvoisena asiana tuotakoon esille myös se, että Janakkalan perusturvan muiden tulosalueiden kanssa on tehty hyvää yhteistyötä resurssien yhteiskäytön suunnittelussa ja järjestelyssä. Esimerkiksi osa sairaalan hoitajista käynyt tekemässä työvuoroja kotihoidossa ja näin on voitu hoitaa myös kotihoidon asiakkaat ilman, että asiakasturvallisuus olisi resurssipulan vuoksi vaarantunut. Kotihoidon haastava resurssitilanne on nähty siis koko perusturvan yhteisenä asiana ja hyvällä yhteistyöllä on saatu asiat aina järjestymään. Iso kiitos on annettava erityisesti kotihoidon hoitajille, jotka ovat joustaneet työvuoroissa ja tehneet tarvittaessa myös pidempiä työpäiviä. Kiitoksen ansaitsevat myös sairaalan hoitajat, jotka ovat käyneet auttamassa kotihoitoa tekemällä yksittäisiä työvuoroja aina, kun osaston tilanne on sen mahdollistanut. Tilanne on kokonaisuutena haastava, mutta ei toivoton. Kaikesta huolimatta uskomme, että kotihoidon resurssitilanne paranee syksyä kohti mentäessä, kun vuosilomat ovat vakituisen henkilöstön osalta pääosin pidetty. Toisaalta on myös tärkeää ja hyvä muistaa, että jokainen Janakkalan kunnan työntekijä on ”käyntikortti” omasta työpaikastaan ulospäin. Saadaksemme rekrytoitua uusia ja ennen kaikkea hyviä hoitotyöntekijöitä, meidän tulisi markkinoida työnantajaamme ja työyhteisöämme myönteisten asioiden kautta, vallitsevista haasteista huolimatta. Hyvällä yhteishengellä, positiivisessa sävyssä, ratkaisukeskeisesti asioita lähestyen ja rakentavassa hengessä asioista kertoen, voimme luoda myönteistä, mutta realistista työnantajakuvaa. Meillä kehitetään kotihoitoa monin tavoin, mahdollistetaan lisäkouluttautuminen täydennyskoulutusten muodossa, huomioidaan myös työntekijöiden työvuorotoiveita yms. Inhimillinen ja arvokas vanhusten hoiva ja hoito ovat yhteiskuntamme ja siten myös Janakkalan perusturvan yksi keskeisimmistä tehtävistä. Palveluiden laadun merkittäviä osatekijöitä ovat osaava, pätevä, työhönsä sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Hyvässä työyhteisössä kuunnellaan myös sekä asiakkaita että työntekijöitä. Siitä voinemme kaikki olla yhtä mieltä, että arvokkaan vanhuuden toteutuminen ei ole yksistään kotihoidon tai terveyspalveluiden asia. Sen tulee olla meidän kaikkien yhteinen tavoite aina hoitohenkilöstöstä kunnan ylimpiin virkamiehiin ja luottamushenkilöihin saakka. Kaikki me vanhenemme ja mitä luultavimmin toivomme sellaista vanhuutta, jossa voimme kokea edelleen arvostusta ihmisenä, turvaa ja varmuutta hoivan- ja hoidon saamisesta, kun on sen aika. Janakkalassa 30.7.2019 Raila Lahtinen , vanhustyön johtaja Päivi Niiranen , perusturvajohtaja