Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Suvirannan kaavaluonnoksesta annettiin 7 lausuntoa, mutta ei yhtään mielipidettä

Turengin Suvirannan nähtävillä olleesta asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta on annettu seitsemän lausuntoa. Asemakaava ja sen muutos olivat nähtävillä luonnoksena 10. tammikuuta ja 9. helmikuuta välisen ajan. Kaavaluonnoksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydettiin lausunnot Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskuksilta, Hämeen liitolta, Museovirastolta, Janakkalan Vedeltä, Elenialta, Fingrid:ltä, Gasumilta ja Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta. Museovirastolla, Janakkalan Vedellä, Kanta-Hämeen pelastuslaitoksella eikä Elenia Lämpö Oy:llä ollut erityistä huomautettavaa kaavahankkeeseen. Luonnoksesta ei annettu mielipiteitä. Hämeen liitto kiinnitti lausunnossaan huomiota uuden ajoneuvoliittymän lainmukaiseen järjestämiseen, liikenneturvallisuuteen ja -määriin sekä melumääräyksiin. Muutoin hanke on Hämeen liiton mukaan suositeltava ja tukee voimassa olevan maakuntakaavan mukaisen virkistyskohteen kehittämistä. ELY-keskus totesi lausunnossaan muun muassa että alue on osittain pohjavesialueella ja maakunnallisesti merkittävällä maisema-alueella ja se tulee huomioida kaavaselostuksessa. Myös kaavan liikenteelliset vaikutukset tulee arvioida ja kuvata osana kaavaselostusta. Kaavassa osoitetaan hotelli- ja saunarakennukset kiinni tiealueeseen. ELY-keskuksen mukaan kaavaselostuksessa tuleekin esittää selvitys siitä, ettei rakentamisella ole vaikutusta tien vakauteen eikä se saa aiheuttaa painumia tielle. Kaavatyössä tulee myös huomioida tien kunnossapidon mahdolliset vaikutukset rakennukselle sekä valtioneuvoston meluohjearvot ja mahdollinen tieliikenteestä aiheutuva tärinä. Myös tien kuivatus on huomioitava. Voimajohtoalueelle ei saa rakentaa Fingrid Oyj huomautti lausunnossaan muun muassa siitä, että voimajohtoalueelle ei voida sijoittaa mitään pysyviä ja tilapäisiä rakenteita ilman erityistä lupaa. Fingrid ei myöskään hyväksy johtoalueelle toimintaa, joka kokoaa ihmisiä oleskelemaan tai majoittumaan voimajohtoalueella. Kaavassa voimajohdot sijoittuvat kaavaluonnoksessa asuntovaunualueelle. Fingrid toteaa, että asuntovaunut eivät saa päätyä voimajohtoalueelle leirintätarkoituksessa. Lisäksi mahdollisen pysäköintialueen sijoittamiseen voimajohtoalueelle tulee pyytää Fingridin lupa. Alueen suunnittelussa ja toiminnassa on otettava huomioon monia asioita liittyen voimajohtoihin, jonka vuoksi erillisen risteämälausunnon pyytämistä suositellaan mahdollisimman pian. Vastineessa kerrotaan, että Janakkalan kunta on tilannut WSP Finland Oy:ltä Suvirannan uudesta ajoyhteydestä ja liittymästä Turengintielle yleissuunnitelmatasoisen liikennesuunnitelman. Lisäksi Suvirannan toiminnanharjoittaja on teettänyt käyttämällään tulevan hotellirakennuksen suunnittelijalla lausunnon hotellirakentamisen vaikutuksista tienpidolle. Lisäksi vastineen mukaan voimajohtoalueelle ei ole osoitettu kaavassa rakennusalaa tai rakenteiden sijoittamismahdollisuutta tai majoittumista. Suvirannan kaavakarttaa ja asemakaavamääräyksiä täsmennettiin lausuntojen mukaisesti. Asemakaavamääräyksiin asetettiin myös rajoituksia alueen melutasolle. Tekninen lautakunta käsittelee kaavaselostusta ja -ehdotusta kokouksessaan tiistaina. Teknisen johtajan ehdotus on, että kokous hyväksyy osaltaan kaavaselostuksen ja -ehdotuksen. Seuraavaksi asian käsittely siirtyy kunnanhallitukselle.