Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö

Uuden S-Marketin tontin asemakaavamuutos lautakunnassa – Jätetyissä mielipiteissä hanketta vastustetaan tiukasti

Tekninen lautakunta käsittelee Juttilan asemakaavamuutosta kokouksessaan huomenna. Paljon mielipiteitä herättänyt asemakaavamuutos liittyy uuden S-Marketin sijoituspaikkaan. Kaavan suurin muutos koskee alueen pohjoisosaa. Uusi S-Market on sijoitettu kaavassa Turengintien ja Hausjärventien kulmaan kunnantalon viereiseen Lyylin puistoon. S-Marketin ja kunnantalon väliin jäisi yhä viheralue, joka olisi muutoksen jälkeen kuitenkin huomattavasti pienempi. Tekniselle lautakunnalle esitetään, että se hyväksyisi ja esittäisi edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi kaavaselostuksen ja -ehdotuksen. Tämän jälkeen kaavaehdotusaineisto menevät vielä nähtäville ja lausunnoille. Valtuuston käsittelyyn asia on menossa näillä näkymin kevään tai alkukesän aikana. Alueelle on suunniteltu noin 3 500 neliön kokoinen liikekiinteistö, jolla olisi nykyistä huomattavasti suuremmat parkkialueet. Tällä haetaan vastausta Turengin keskustan nykyiseen tilanahtauteen. Lausunnoissa ehdotetaan kauppaa etualalle Asiasta on pyydetty viranomaislausunnot. Hämeenliitto korosti lausunnossaan sitä, että kunnan olisi tärkeää tutkia vaihtoehtoa liikekiinteistön sijoittamiseksi korttelialueen etualalle ja pysäköinti mahdollisten tankkauspisteiden ja autopesulan kanssa kiinteistön taakse. Myös Hämeen ELY-keskus kommentoi samaa. Sen lausunnossa todetaan, ettei liikerakennuksen sijaintia voi pitää onnistuneena, sillä Turengintien ja Hausjärventien risteysalueella katukuvaa hallitsee etualan paikoituskenttä. ELY-keskuksen mukaan sillä on pilattu monien muiden taajamien keskustat. Janakkalan kunta vastaa vastineessaan, että rakennuskannan sijoittamista etualalle on ehdotettu kauppaliikkeelle kaksi kertaa. Lisäksi ELY-keskus kantoi huolta siitä, ettei asemakaavassa ole huomioitu liikenteen melua. Kunta kertoo päivittäneensä kaavaselostusta ja huomioineen melun kaavamääräyksissä. Lisäksi kiertoliittymien tilatarpeet on tarkistettu. Janakkalan Vesi nosti lausunnossaan esille, että pohjavesien virtaus on alueella Juttilantien suunnasta Janakkalan Veden tärkeimmälle Kuumolan pohjavedenottamolle. Lisäksi korttelialueen halki kulkevat Myllyojan hulevesiputket runkovesijohto ja mahdollisesti runkoviemäri. Kunnan vastineessa kerrotaan, että rakentamisalueiden alle jäävät putket ja johtolinjat joudutaan siirtämään tai rakentamaan muutoin uusiksi. Kustannuksista vastaisi Hämeenmaan Kiinteistöt Oy. Mielipiteissä moititaan kunnan jättäneen asukkaat huomiotta Kaavaluonnoksesta jätettiin myös 10 mielipidettä, joissa vastustettiin suunnittelualueen pohjois-koillisosan osoittamista liikerakennusten korttelialueeksi. Mielipiteiden mukaan suunnittelussa on jätetty huomiotta muun muassa alueen luonnonolosuhteet. Niissä korostettiin alueen merkitystä yleiselle virkistyskäytölle. Uuden kaupan sijoituspaikan koettiin aiheuttavan häiriöt naapurustolle muun muassa melun ja hiukkaspäästöjen muodossa. Lisäksi sen uskottiin vaikuttavan haitallisesti alueen kiinteistöjen arvoon. Polttoaineen jakelun ja pesukadun pelätään olevan riski alueen viereiselle pohjavesialueelle. Mielipiteissä arvosteltiin myös sitä, ettei kunta ole kuunnellut kuntalaisten toiveita, vaan jättänyt huomioimatta muun muassa yli 1900 nimen adressin ja esitetyt vaihtoehtoiset sijoituspaikat. Moni mielipiteiden jättäjä on osakkaana suunnittelualueen koillisosan yhteisessä maa-alueessa ja ilmoittanut, etteivät osalliset tule hyväksymään Hämeenmaan Kiinteistöjen mahdollisesti tekemää hankintaehdotusta yhteismaaosuudesta. Kunta kertoo vastineessaan päivittäneensä ja täydentäneensä kaavaselostusta mielipiteissä esitettyjen asioiden osalta. –Alueelle on laadittu luonto- ja rakennettavuusselvitykset kesällä 2018. Asemakaavan muutoksella ei aiheuteta kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Asemakaavan muutoksella ei myöskään aiheuteta maanomistajille tai muille oikeuden haltijoille sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voitaisiin välttää, vastineessa sanotaan. Vastineessa kerrotaan, että kauppaliikkeiden ja keskustan maanomistajien kanssa on käyty tämänkin kaavaprosessin yhteydessä neuvotteluita useaan otteeseen pääsemättä ratkaisuun. Taustaa Juttilan alueen kaavamuutos on ollut vireillä jo vuosia. Aiempi osallistumis- ja arviointisuunnitelma on vuodelta 2013. Puolitoista vuotta sitten Hämeennmaan Kiinteistöt Oy teki kunnalle aloitteen asemakaavamuutoksesta Turengin ja Hausjärventien rajaamalle noin hehtaarin alueella. Tontin käyttötarkoitus muutettaisiin julkisten palvelujen ja hallinnon alueesta liiketoimintojen alueeksi. Osuuskauppa Hämeenmaa kertoo selvittäneensä eri vaihtoehtoja uuden liiketilan sijainnille. Esillä ovat olleet myös muun muassa tontti Valiota vastapäätä ja Lidlin ja Tokmannin lähistöllä. Osuuskauppa on ilmoittanut olevansa valmis myös osallistumaan jäljelle jäävän puistoalueen rakennustöihin. Lammen ympäristöön on tarkoitus rakentaa kaupunkipuisto, nyt alue on luonnontilassa. Uudesta liiketilasta on tulossa suurin piirtein samankokoinen kuin nykyisestä. Sen pysäköintialueesta tulee kuitenkin suurempi ja turvallisempi. Pysäköintialueelle on suunniteltu myös mahdollista tankkauspistettä ja autopesua.